7,000 cherry trees celebrating International Buddhist Day